สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการใช่จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) 1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61

รายจ่ายจริง 2561 (ตุลาคม-มีนาคม)

ใส่ความเห็น