บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบลงพื้นที่ในการดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักกันตนเองไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น