กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง  ได้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒  

 

ใส่ความเห็น