มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

       เวลา 13.30 น. นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๑ และกองทุนสวัสดิการชุมชน

        ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ครัวเรือน

ใส่ความเห็น