การประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ในการดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม

ใส่ความเห็น