ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 36 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใส่ความเห็น