องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ” การลดปริมาณขยะในชุมชน ” เพื่อ ๑.๑ เพื่อให้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงานและชุมชน ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการของหน่วยงานอื่น ๆ ได้

ใส่ความเห็น