องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ” การลดปริมาณขยะในชุมชน ” เพื่อ ๑.๑ เพื่อให้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงานและชุมชน ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการของหน่วยงานอื่น ๆ ได้

Jul 10, 2019 by

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *