องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Jul 11, 2019 by

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *