ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น