การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น