กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ปี 2563

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง  ได้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖3  ในวันที่19 พฤศจิกายน 2562