การกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานส่วนตำบลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานส่วนตำบลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

Scan2563-06-11_093448