รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Scan2563-06-23_145850_compressed