คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนา