ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญระจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2562