ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1-2562