ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1-2562_compressed