ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบบลโคกปีบ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ.2561 – 2565 ) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น