ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 , ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 ,ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ประกาศก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 , ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 ,ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ประกาศก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

1580891309_2299

ใส่ความเห็น