องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย

Posted by on Nov 28, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายประยูร  เหลืองทอง นายธีระ ศรีมงคล ผู้ใหญ่บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล   พร้อมด้วยผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 รายๆละ 20,000.- บาท (นางสาวพยอม ขยันกิจ,นางหอมจันทร์ เหล่ามา)      เป็นเงิน 40,000.-...

read more

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และนายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ส่งตัว นายทัย แต้มบัว อายุ 97 ปี เข้าอยูในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลี่ยน โซเชียน เซ็นเตอร์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Posted by on Nov 23, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และนายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ส่งตัว นายทัย แต้มบัว อายุ 97 ปี เข้าอยูในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลี่ยน โซเชียน เซ็นเตอร์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ...

read more