องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

“การฝึกอบรมอาชีพ พ.ศ. 2557”

Posted by on Jun 15, 2015 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

“การฝึกอบรมอาชีพ  พ.ศ. 2557”

การฝึกอบรมอาชีพ พ.ศ.2557                           Share

read more

“โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

Posted by on Jun 8, 2015 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

“โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

วิสัยทัศน์ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่   บูรณาการพัฒนา  ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”   พันธกิจ การพัฒนาตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาอาชีพของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การสังเคราะห์ การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ   วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจำเป็นพื้นฐาน ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ การกีฬา และพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี                    ...

read more

“การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

Posted by on Jun 8, 2015 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

“การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีมโหสถ โดยการมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นายสำลี สาลีโท                      ...

read more

“ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

Posted by on Jun 8, 2015 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

“ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีมโหสถ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ และสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ                      ...

read more