สมาชิกสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ
ประธานสภา  อบต.โคกปีบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๐๘๔๕๘๑ , ๐๙๔-๗๙๐๕๒๑

นายบุญทัย  พลอยสุกใส
รองประธานสภา  อบต.โคกปีบ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๘๙๐๕๗


(ว่าง)
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 1

(ว่าง)
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 1

นายสำราญ  ปรุโปร่ง

สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 2เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๘๒๔๑๔๕

นายอนงค์  มงคล

สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 2เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๓๒๑๑๘๖

นายธรรมนูญ  ไชยสมบูรณ์
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 3

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๑๑๘๔๓

นายชัยณรงค์  ไชยเจริญ
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 3

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๐๘๔๕๘๑ , ๐๙๔-๗๙๐๕๒๑

นายจรัญ  จุ้ยทิม
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 4

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๙๗๖๓๓๕

นายสุรศักดิ์  ศิลปาโณ
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 4

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๐๓๘๔๙๙

นายประสิทธิ์ชัย  ยะอนันต์
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 5

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๖๗๓๙๘๐

(ว่าง)
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 5


นายสมชาย  เอื้อเฟื้อ
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 6

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๐๗๘๐๐๓

นายบุญทัย  พลอยสุกใส
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 6

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๘๙๐๕๗

นายสุนันท์  พนัสเดิม
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 7

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๐๔๕๖๓


นายมานะ  พนัสเดิม
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 7

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๔๙๙๙๕๘

นายวินิจ  พาณิชย์
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 8

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๒๒๒๑๑๕


นางเกษราภรณ์  จงวิศาล
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 8

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๘๙๓๒๖๕๔

นายสมมาตร์  อ่ำอินทร์
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 9

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๕๙๘๗๘๘

นายเฮี้ยง  กับชัย
สมาชิกสภา  อบต.โคกปีบ หมู่ 9

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๗๑๔๔๖๓