สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง (สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง (สขร.1)