คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เบอร์โทร 089-2448924

นายประยูร  เหลืองทอง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เบอร์โทร 062-3945891

 

นางพัดชา  นามประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เบอร์โทร 090-0847466

 

นางเครือวัลย์  สมานสิริรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เบอร์โทร 089-8345213