กองคลัง

กองคลัง

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 087-1407429

นางนภัสรี  ลีนา
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทร 086-3309587

 -(ว่าง)-
จพง.พัสดุปฎิบัติงาน

 

-(ว่าง)-
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางมัทนา  ชาสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 085-3953074

นางสาวกาญจนา  จิตอาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทร 096-9327198

นางสาวภิญญาพัชญ์  สามารถ
คนงานทั่วไป

เบอร์โทร –

นางสาวพัชรา  ทองนุช
คนงานทั่วไป

นางสาวชนกสุดา  เพชรกำเหนิด
คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป