กองคลัง

กองคลัง

นางสาวธารินี  เสียงเจริญ
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 089-6081199

นางนภัสรี  ลีนา
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เบอร์โทร 086-3309587

 -(ว่าง)-
จพง.พัสดุปฎิบัติงาน

 

-(ว่าง)-
จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางมัทนา  ชาสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เบอร์โทร 085-3953074

นางสาวกาญจนา  จิตอาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เบอร์โทร 096-9327198

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป