กองช่าง

กองช่าง

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 087-1407429

-(ว่าง)-
  นายช่างโยธา

 

-(ว่าง)-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางเสาวลักษณ์  ยศศรี
คนงานทั่วไป

เบอร์โทร 086-0616477

นางสาวอัจฉรา  แซ่ปัง 
 คนงานทั่วไป

เบอร์โทร 098-8425703

คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป