กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 087-6374135

นางสาวอุษา  อ่ำอินทร์ 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทร 081-1754701

 -(ว่าง)-
 ครูผู้ดูแลเด็ก

นางลำภู แก้วศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เบอร์โทร 087-0589593