สำนักปลัด

สำนักปลัด

นางสาวธารินี  เสียงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เบอร์โทร 089-6081199


นางสาวมะลิวัลย์  มงคล
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทร 096-8876524

 


นางสาวประไพพรรณ โคโยทา 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทร 080-0069949


นายวรชาติ  บุญเย็น
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ชำนาญงาน

เบอร์โทร 061-0562637

นางสาวภัคษรฉัตร์   ตองติน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

เบอร์โทร  065-3594162

(-ว่าง-)

จพง.สาธารณสุข  

(-ว่าง)

นายบุญนำ  แสงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 086-0990168

นายจิตติ   กัลยา
พนักงงานขับรถยนต์

เบอร์โทร 098-5260282

นางสาวณัฎฐณิชา  ช่อจันทร์
คนงานทั่วไป

นายวีระ  มูลอารีย์
คนงานทั่วไป

เบอร์โทร 095-8546911

 

นางสาวนวลจันทร์  ขยันกิจ
แม่บ้าน

นายกิจฐิธัม  พันธ์ทา
ยามรักษาการณ์