หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

                                                                  เบอร์โทรศัพท์ : 087-6374135

นางสาวธารินี  เสียงเจริญ
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6081199

 

นางสาวนิตญา  เกตุสุวรรณ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-1407429

-(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม