วิสัยทัศน์/พันธกิจ

underline02


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

“ โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 5 ด้าน ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร
 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

 1. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร
 2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาอาชีพของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์
 4. การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
 5. การจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

 1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน   รวดเร็วปลอดภัย เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบเป็นเมืองน่าอยู่
 2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของประชาชน
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจำเป็นพื้นฐาน ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข

และ การสังคมสงเคราะห์ การกีฬา และพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

 1. เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 2. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี

 

underline02

ใส่ความเห็น