องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

underline02


สภาพทั่วไป

        ตำบลโคกปีบตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของอำเภอศรีมโหสถ ระยะห่างจากอำเภอประมาณ

2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลไผ่ชะเลือดและตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ตำบลโคกปีบ มีเนื้อที่ประมาณ   34   ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำการเกษตร( ทำนา,ทำไร่,ทำสวน ) ในฤดูฝนน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี   ในฤดูแล้งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร

ตำบลโคกปีบมีจำนวนหมู่บ้านที่ปกครองมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แยกเป็นจำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ   หมู่ที่ 1 บ้านสระมะเขือ และหมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ   จำนวนหมู่บ้าน ที่รับผิดชอบบางส่วนมีจำนวน 7 หมู่บ้าน คือ   หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด หมู่ที่ 3 บ้านโคกปีบ   หมู่ที่ 4 บ้านโคกปีบ หมู่ที่ 5 บ้านทางข้าม หมู่ที่ 6 บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 7 บ้านด่าน , ชำหว้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแก

ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลโคกปีบ เทศบาลตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลโคกปีบ

     

จำนวนประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบมีประชากรทั้งสิ้น 3,021 คน แยกเป็น ชาย1,509 คน หญิง 1,512 คน

 

 

อาชีพ

        ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ทำสวนส้มโอ ข้าวโพด กระท้อน

เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่เนื้อ สุกร โค กระบือ รับจ้างในพื้นที่เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และการค้าขาย

 

การศึกษา

มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสระมะเขือ เปิดสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 1-6 จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7

 

สถาบันและองค์การศาสนา

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ มีวัด จำนวน 3 แห่ง  1. วัดสระมะเขือ   2.วัดหลวงพ่อฉิม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสระมะเขือ 3. วัดศรีมโหสถ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านหนองเรือ ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์

 

การสาธารณสุข

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ไม่มีสถานีอนามัย ประชาชนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีมโหสถ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกปีบ

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง                                       จำนวน 3 สาย

หนอง บึง                                      จำนวน 1 แห่ง

สระน้ำสาธารณะประโยชน์          จำนวน 3 แห่ง

ที่ดินสาธารณะประโยชน์             จำนวน 13 แปลง

 

ข้อมูลผู้นำชุมชน

  1. กำนันสมชาย ใสสุก กำนันตำบลโคกปีบ
  2. นายกิจฐิธัม    พันธ์ทา    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
  3. นายชโยดม โยธารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
  4. นายธนเดช ขยันกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
  5. นางการเวก เถาทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
  6. นายสมหมาย โอสถานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
  7. นายสำราญ มานะบัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
  8. นายสาคร พรหมบุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
  9. นายพูลศักดิ์ แก่นเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

 

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

 

เมืองโบราณ
เป็นโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เก่าแก่ที่สุดครั้งศรีมโหสถประกอบไปด้วย สระแก้ว สระขวัญ สันคูเมือง และอาคารสถานรูปสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ที่ก่อด้วยศิลาแลงทั้งสิ้น อยู่ในคูเมือง และนอกคูเมือง ส่วนใหญ่ก่อขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1, 2 ต.โคกปีบ ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถไปทางทิศตะวันออก ในระหว่าง 1 – 2 กิโลเมตร

 

สระแก้ว

เป็นโบราณสถานที่เป็นสระน้ำโบราณ สระน้ำขุดลงไปในชั้นของศิลาแลงธรรมชาติ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเมืองศรีมโหสถ   ตัวสระเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทางลงทำเป็นขั้นบันได ผนังขอบสระทุกด้านมีการแกะสลักภาพนูนต่ำ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น รูปช้าง สิงห์ หมู กินรี งูพันเสา สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ชั้นสูง สันนิษฐานว่า เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 6-11

 

คูเมือง

เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ขนาด 700 X 1,550 เมตร มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ คูน้ำส่วนใหญ่จะขุดตัดลงไปในชั้นดินของศิลาแลงธรรมชาติ ตอนกลางคูเมืองมีคูน้ำที่ขุดเชื่อมคูเมืองด้านทิศเหนือและทิศใต้เข้าด้วยกัน ทำให้ดูเหมือนว่า ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ชาวบ้านเรียก คูน้ำแห่งนี้ว่า

“ คูลูกศร ”

 

underline02