ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง ขนาด 500 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มอบสิ่งอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนปัจจัยการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าไตร สำหรับโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจตุปัจจัย ไทยธรรมและดอกไม้ สำหรับโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตรวจสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5587 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)