ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ เริ่มเดินรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถถึงสี่แยกโคกปีบ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญชวน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2) (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2 …
Continue reading การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

หารือเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์/พัฒนาเมืองศรีมโหสถ และกลุ่มโบราณสถานสระมรกต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

รายงานงบทดลองและรายงานรับจ่าย-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และนายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ส่งตัว นายทัย แต้มบัว อายุ 97 ปี เข้าอยูในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลี่ยน โซเชียน เซ็นเตอร์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคูเมืองโบราณ ณ ซอยเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ