รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Scan2021-03-15_153550

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กา …
Continue reading กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบร …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจตุปัจจัย ไทยธรรมและดอกไม้ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพาอแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2 …
Continue reading การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ ทะเบียน กต ๓๐๕๔ ปราจีนบุรี

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายยุทธศักดิ์ …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่16 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2563

Scan2021-03-15_154154

รายงานการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scan2021-04-20_100132