ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเคลือบสารเคมี สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

อาชีพเพิ่มรายได้ “การเลี้ยงไก่ไข่” ทำง่าย รายได้ดีจริง …
Continue reading การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 64

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

5.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คน้ำยาแอร์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.อบต.จ_compressed (2)

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนต …
Continue reading โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน มิถุนายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

5.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

“บันได 4 ขั้น” ทางเลือก ทางรอดของเกษตรยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9069 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน เมษายน 2564

ประจำเดือน เมษายน 64

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔