หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558

Scan2021-03-18_160833

“ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗     &nbs …
Continue reading “ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

“ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ …
Continue reading “ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” อ.ศรีมโหสถ หน่วยงาน …
Continue reading “ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

กฎหมาย-ระเบียบ-สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขปรับปรุงถึง พ.ศ. 25 …
Continue reading กฎหมาย-ระเบียบ-สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

Scan2021-03-18_161359

“ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗     &n …
Continue reading “ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2558

Scan2021-03-18_155428

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่3)

Scan2021-03-18_160447

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

Scan2021-03-18_161652

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนกงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558

Scan2021-03-18_155801

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร พ.ศ. 2557

Scan2021-03-18_162303