พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

577_1

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

413_1

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พ.ศ.2552