เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขความเสียจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร หมู่ที่ ๔

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกปีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 36 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567

เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเปิดกีฬาคามิเลียนเกมส์ ประจำปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาวประยุกต์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง