ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนสาย บริเวณด้านหน้า องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้กับปนะชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับส …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 03.30 น. ณ โรงงานกระด …
Continue reading ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณสระประปาหม …
Continue reading กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย จากพายุฤดูร้อน

โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. -นายยุทธศักดิ …
Continue reading ความเสียหายจากเหตุวาตภัย

ออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์. …
Continue reading การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนางประทวน ทมไพร และหมู่ที่ ๗ บริเวณศาลาประชาธิปไตย ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด ๑๙ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

702

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรลา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑ …
Continue reading โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#ประกาศจากจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ #หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (๒๐,๐๐๐ บาท)