รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

1777_1

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุฝนตกลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จำนวน 15 ราย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขอเชิญเที่ยวงานเบิกฟ้าทวารวดีศรีบูรพมหากษัตริย์ไทย 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มิถุนายน2562

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหน้า อบต.-CP (ช่วงบริษัทโซล่าเซลล์-CP) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

1775_1

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

Scan2563-06-12_094027_compressed

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ศรีมโหสถ จัดมินิมาราธอน ยกระดับสุขภาพประชาชน หารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เผย ด้วยอำเภอศรีมโหสถกำหนดจัดงานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ในปีนี้จะจัดให้มีกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายผ่านคูเมืองโบราณศรีมโหสถและสวนส้มโอโคกวัด เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการศรีมโหสถมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลศรีมโหสถ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมศรีมโหสถมินิมาราธอน ครั้งที่1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ โรงเรียนศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยนัดพร้อมกันเวลา 05.00 น. สามารลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://paiwing.com/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562