งบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรม ปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 11.สรุปผ …
Continue reading สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน ๒๙ รายการ

แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอหวาน และของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 2

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading แถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอหวาน และของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 2

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  วัดสระมะเขือ  ต.โคกปีบ  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2560