การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2 …
Continue reading การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕ …
Continue reading รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ ทะเบียน กต ๓๐๕๔ ปราจีนบุรี

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคารที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายยุทธศักดิ์ …
Continue reading สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในวันที่16 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2563

Scan2021-03-15_154154

รายงานการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Scan2021-04-20_100132

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Scan2021-04-20_095851

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Scan2021-04-20_095048

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-15_160440

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๙๐๖๙ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-16_095429

ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ น …
Continue reading ประชุมผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง …
Continue reading รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ (ต.ย. – ก.ย. ๖๓)