โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติราชการ

โครงการ”ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” ปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่2/2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.โคกปีบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ไตรมาส3

ร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการยั่งยืน

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนศรีมโหสถ

“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม อานิสงส์ของการฟังธรรม”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

กิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (โบราณสถานสระแก้ว)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.-๒๕๖๖

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก (รายเคส) ในพื้นที่บ้านหนองขนาก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง