ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่วมตรวจให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซล์ ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 3 แผง ติดตั้งปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว750 วัตต์ ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แบบฟอร์ม ITA -016 (เสร็จ)

ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 ”

องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีส …
Continue reading ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (สำหรับโครงการสูบส่งน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 อันเนื่องจากภัยแล้ง ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน 2566-มีนาคม 2567)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

คู่มือการใช้แบบคำร้องทั่วไปผ่านเว็บไซต์ ระบบ E-Service

คู่มือการแจ้งคำร้องทั่วไปผ่านเว็บไซต์ ระบบ E-service

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกปีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. มินิซีรีส์ ”Bangkok Dystopia ตอนที่ 1 เปิด (The Open)”

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia ตอนที่ 2 โปร่ง (clear)

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. มินิซีรีส์ Bangkok Dystopia ตอนที่ 3 เปลี่ยน (Change)

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติารขุดดินและถมดิน …
Continue reading ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตตามพระราชบัญติอาหาร พ.ศ. 2522

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบฟอร์ม ITA -017 (เสร็จ)