การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ สระแก้วสระขวัญ ร่วมกับอำเภอศรีมโหสถและส่วนราชการต่าง ๆ

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562

การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2 …
Continue reading การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ เป็นประธานประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบร่วมกับสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้ราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในภาพรวม ประจำปี 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2562