ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดอุบั …
Continue reading รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มกราคม 2564

ม.ค.64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์ผ้าใบและนีออน สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์ …
Continue reading อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการ”อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ “อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน”ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ธ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Scan2021-03-15_153550

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กา …
Continue reading กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563