สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มกราคม 2564

ม.ค.64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้งานองค์การบริ …
Continue reading การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต้นท์ผ้าใบและนีออน สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์ …
Continue reading อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการ”อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการ “อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน”ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ธ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Scan2021-03-15_153550

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวดำ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กา …
Continue reading กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบร …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสา ณ โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง