ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก

การประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับไฟไหม้ที่บ่อขยะหมู่ที่ 9 โดยได้แจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้าน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-15_161542

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-16_100327

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธศักดิ์  …
Continue reading การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบคูเมืองศรีมโหสถ หมู่ที่ 4 – 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการอบรมให้ความรู้ พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศ ก.ท.จ. ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 , ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 ,ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ประกาศก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มกราคม 2563

แบบแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564

แบบแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ป …
Continue reading แบบแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2564