รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

Scan2563-06-10_134352

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน 2562

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบป …
Continue reading ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในปีงบประมาณ 2562 (คะแนน SAR)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง   การรณรงค์มาต …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ

รายงานสุรปผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Scan2563-06-17_102452

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) (เดือนต.ค.62-ธ.ค.62)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที …
Continue reading แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) (เดือนต.ค.62-ธ.ค.62)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานผลการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) (เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง รองนายก อบต.โคกปีบ และนางเครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ เลขานุการ อบต.โคกปีบร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกปีบ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้พิการพร้อมมอบวัสดุในการปรับสภาพบ้านของผู้พิการให้กับเด็กชาย นราธิป งามวงษ์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปส้มโอและประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เวลา 08.30 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปส้มโอและประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เวลา 08.30 น.