ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล  ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมือง ณ ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด

โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสระมะเขือ

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒