ตรวจสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5587 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนพรรษาและชุดผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำรวจและประเมินให้คำแนะนำในการจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อสำรวจและประเมินให้คำแนะนำในการจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๕