รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี256 …
Continue reading รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบออกพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 ในครั้งนี้ นายประยูร เหลืองทอง รองนายก อบต.โคกปีบ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยตนเอง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนหน้าอำเภอ เส้น 319

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ถนนเส้น 319

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563