ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่1ทั …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 1251 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

แต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

แต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของ อบต.โคกปีบ …
Continue reading แต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9195 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมสาธารณสุข “ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย”

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ สำหรับรถดับเพลิง ทะเบียน 81 3123 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 3123 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 12 เดือน)

บันทึกผลอีแพลนแนคปี 2565 (12 เดือน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อปรับเกลี่ยขยะ ณ บ่อขยะ อบต.โคกปีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง