รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2563

Scan2021-03-15_152206

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 6 เดือน)

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Scan2021-03-15_154903

คณะผู้ตรวจแนะนำจากสารวัตรทหาร ค่ายพรมโยธี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

Scan2021-03-18_142319

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ๑ปี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานขอ …
Continue reading ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

Scan2021-03-15_161317