เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยหนึ่ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าโครงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3อ.2ส. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองม่วงขาว

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562