มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานการให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน2561)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลก …
Continue reading รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงาน ปร …
Continue reading แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่26 เดือนตุลาคม 2561