ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากผ้า (Handmade) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน และเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะเนื่องจากไอโอดีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด รวมถึงการเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กด้วย.

ชาว อบต.โคกปีบ รักสุขภาพ และรักษ์โลก ร่วมใจลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล  ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๑

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑