ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2560

งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านภายในตำบลโคกปีบจำนวน ๒๕ จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพงานจัดเก็บรายได้และสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

1371_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -พ.ศ.2564)

โครงการอบรมให้ความรู้ความปปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดสระมะเขือ ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1366_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ระยะ 5 ปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการอบรมให้ความรู้ความปปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ