ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำตบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณ …
Continue reading การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลั …
Continue reading การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน (เพิ่มเติม)

16743_เอกสาร 20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ 1 บ้านสระมะเขือ ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายมาโนช – เชื่อมถนนลาดยางสายโบราณสถานหมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา