แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ …
Continue reading มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานงบทดลองและรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่วงขาว– บ้านทางข้าม (จุดเริ่มต้นช่วงบริเวณรอยต่อเขตเทศบาล – จุดสิ้นสุดประตูน้ำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคก ปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่สี่ 1/2562

ถวายน้ำคณะสงฆ์ในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มกราคม 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สม …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สัมยแรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วันสระมรกต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและคณะผู้บริหาร ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี กับคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2562