ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้ที่สนใจ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำลโคกปีบ ครั้งที่๑/๒๕๖๗

เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายชื่อ CG ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ร่วมกันบูรณาการตัดต้นไม้ที่หักโค่น บริเวณโบราณสถานสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่ิอยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

E-plannacc

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 5936 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ โบราณสถานสระแก้ว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนรร.วัดสระมะเขือ และเด็กนักเรียน ศพด.อบต.โคกปีบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๗

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานสระแก้ว) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗